Pune o întrebare

Scrie cum vrei

scrie cum vrei doar să fie cuvânt! inima lumii e-n viul din vânt vornic
Ion Istrate Scrie cum vrei